Wat is spiritualisme?

Om de eerste vraag te beantwoorden moeten we eerst kijken naar een stukje geschiedenis en het woord spiritisme.

Het spiritisme is de naam van een levensovertuiging die berust op twee principes:

  1. Het idee dat de menselijke geest onafhankelijk van het lichaam kan bestaan.
    Dit principe is van alle volkeren en alle tijden. Overal ter wereld hebben mensen geloofd in een hiernamaals en ook nu nog is de grote meerderheid van de wereldbevolking ervan overtuigd dat het na dit aardse leven niet is afgelopen. Er is dus niets nieuws of bijzonders aan deze gedachte.
  2. Dat het mogelijk is contact te hebben met de geestenwereld, waar de zielen van overledenen verblijven.
    Dit principe is al evenmin nieuw of bijzonder. Het is de overtuiging dat er een vorm van communicatie mogelijk is tussen de op Aarde levende mensen en de geesten/energie/ziel van de overledenen.
Ook deze opvatting zien wij in alle tijden en bij allerlei verschillende volkeren, al is deze gedachte op dit moment minder wijd verbreid dan de eerste. Dat komt onder andere omdat veel moderne mensen hun vertrouwen in de traditionele religie verloren hebben en eraan zijn gaan twijfelen of er werkelijk een voortbestaan is.

De oervader van alle religies

Je zou kunnen stellen dat het spiritisme de oervader is van alle religies. Dankzij het contact dat helderzienden met de wereld van de geest kunnen leggen raken mensen ervan overtuigd dat het niet is afgelopen na dit aardse bestaan. Jammer genoeg staan een aantal kerken negatief tegenover contacten met overledenen. Uit de ervaringen van helderzienden blijkt de geestenwereld er immers heel anders uit te zien dan volgens de officiële religieuze opvattingen.

Wat is spiri-tua-lisme?

Net zoals een spiritist gelooft een spiri-tua-list in de twee bovengenoemde principes. Een spiritualist is dus altijd een spiritist. De reden dat Harmonia zich spiritualistisch noemt, is omdat wij als vereniging ons niet alleen bezighouden met het aandragen van bewijzen voor het voortbestaan van de menselijke geest, maar ons vooral ook richten op het bereiken van geestelijke groei. Wij zien het spiritualisme als een weg naar wijsheid en zelfkennis.
Overigens hebben we nog nooit iemand binnen Harmonia horen beweren dat het spiritualisme de enige weg is naar wijsheid en zelfkennis. Zelfs niet dat het voor iedereen de meest juiste weg zou zijn. Voor een bepaalde groep mensen kan het -voor kortere of langere tijd- een weg zijn, niets meer en niets minder.

Openbare avonden en cursussen

Vandaar dat Harmonia niet alleen openbare avonden organiseert, waar iedereen welkom is en waarbij een medium aan de bezoekers boodschappen doorgeeft, maar voor de leden ook meditatiecursussen en cursussen intuïtieve ontwikkeling geeft. Ook de ziekendienst, waarbij de leden zich via gedachteconcentratie richten op het zenden van genezende krachten naar zieken, neemt een belangrijke plaats in binnen onze vereniging.